Kontakt
  Andrej Kolačkovský-Minezo
    Na hriadkach 27
    841 07   Bratislava
    tel.: +421 903419455
   
   Udalosti
   Kalkulačka mien
   Dopravu zabezpečuje
  Slovenská poštaReMax
   Nákupný košík
  Košík:je prázdny
  cena:0.00,- €
   Novinky

  Spustenie nášho nového portálu.

   Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

  Obchodné a reklamačné podmienky

  Všeobecné ustanovenie

  Nákup tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.
   

  Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode
  1. Vymedzenie základných pojmov
  I.Predávajúcim sa rozumie firma Andrej Kolačkovský-Minezo, Na hriadkach 27,841 07 Bratislava,
  IČO 32111738, DIČ: 1025856359 , Živnostenský register: reg.č.102-8733 Obvodný úrad Bratislava, 
  tel.č.: 0903419455, email: minezo@post.sk, adresa na uplatnenie reklamácie: Andrej Kolačkovský-Minezo, Na hriadkach 27, 841 07 Bratislava, minezo@post.sk

  Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
  .Vaše objednvky sú vybavované pribežne, odpoveď o dostupnosti tovaru očakávajte naneskôr do 48 hodín
  II. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá potvrdila a následne odoslala objednávku.
  III. Objednávkou sa rozumie elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru a cenu tohto tovaru zaslaný na elektronickú adresu predávajúceho.
  IV.Tovarom sa rozumie produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho.
  V.Podmienky bližšie vymedzujú a upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
  2. Predmet zmluvy
  I. Predmetom zmluvy je tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu, alebo tovar, ktorý je predávajúci po dohode s kupujúcim dodať kupujúcemu.
  II: Predmetom zmluvy sú takisto služby, ktoré sú v ponuke internetového obchodu.
  3. Objednávka a uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy
  I.Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú považované za záväzné
  II. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde emailovým potvrdením elektronickej objednávky, čím vznikázáväzkovoprávny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
  III.Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, /IČO, DIČ, IČ DPH/, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú
  IV: Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri tovare na objednávku a cene vyššej ako 200 € žiadať kupujúceho o zaplatenie zálohy vo výške 50% ceny objednaného tovaru na účet predávajúceho. Objednávka sa začne vybavovať až po pripísaní zálohy na účet. V prípade zrušenia objednávky peniaze ostávajú predávajúcemu na pokrytie výdajov spojených so zaobstarávaním tovaru.
  V. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od odoslania objednávky, najneskôr však pri potvrdení objednávky predávajúcim. Storno objednávky je nutné ohlásiť emailom alebo telefonicky

  Odstúpenie od zmluvy - na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
  .VI. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, Predávajúci vráti peniaze za tovar a poštovné kupujúcemu do 14 dní po doručení tovaru spať alebo po obdržaní potvrdenia odoslania tovaru od kupujúceho.

  FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  Podľa  Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
   
  Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy
   
  Týmto oznamujem, že odstupujem od  od uzavretej kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
   
  Predávajúci:
  Andrej Kolačkovský-Minezo
  Na hriadkach 27
  841 07 Bratislava
  E-mail: minezo@post.sk
   
  Kupujúci:
  Meno a priezvisko:
  Ulica a číslo:
  Mesto:
   
  E-mail/ telefon  
  /nemusíte vypĺňať, ale urýchli to vybavenie/
   
  Číslo objednávky:
  Dátum  objednávky:
  Dátum prevzatia tovaru:
   
  Platbu žiadam vrátiť: /nehodiace sa prečiarknite/
       
  • Poštovým poukazom na adresu:
  • Prevodom na účet / uveďte IBAN/:
   
  Dátum:                                                                                              Podpis:
   
  POUČENIE:
   
  Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru Vami alebo Vami určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. O odstúpení od zmluvy nás informujte na hore uvedenej adrese e-mailom alebo listom zaslaným poštou. Na tento účel môžete využiť formulár na odstúpenie od zmluvy, alebo vlastný formát vyhlásenia v písomnej podobe.
   Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, alebo na číslo účtu, ktoré ste uviedli vo formulári /podľa Vašej voľby/.
   Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.
  Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy zaslať tovar späť alebo ho osobne priniesť.
  Zákazník hradí poštovné za odoslanie tovaru sám.
  Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar či služby bez udania dôvodu ak bol tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa)
  4. Dodacie podmienky
  I.Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 5-14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia na čo však bude kupujúci vopred upovedomený. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho upovedomí a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru.
  II. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prepravcovi.I
  II. Pri preberaní tovaru sa doporučuje kupujúcemu skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. AK tovar nesie známky viditeľného poškodenia, kupujúci to ihneď oznámi predávajúcemu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. 
  . IV. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v štátnom jazyku, záručný list, daňový doklad).
  5. Kúpna cena a platobné podmienky
  I. Ceny uvedené v internetovom obchode sú pre kupujúceho platné v čase odoslania objednávky tovaru. Nie sme platcami DPH a preto sú ceny pre kupujúceho konečné. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka.
  II.Kupujúci realizuje platbu
  - formou dobierky - tovar kupujúci zaplatí pri prebratí zásielky Poštovému doručovateľovi alebo Kuriérovi
  6. Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho
  I.Predávajúci sa zaväzuje:
  · dodať kupujúcemu tovar v správnom množstve a kvalite.
  · spolu s tovarom dodať všetkú potrebnú dokumentáciu potrebnú k správnemu používaniu a ošetrovaniu výrobku.
  · dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
  II.Predávajúci nezodpovedá za:
  · oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. doručovateľskou spoločnosťou.
  · oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru
  .· za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. doručovateľskou spoločnosťou
  III.Kupujúci je povinný
  :· objednaný tovar prevziať a doporučuje sa skontrolovať neporušenosť obalov.
  · zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle planých Všeobecných obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky
  · v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti.
  · v prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), alebo stornuje objednávku po dohodnutom termíne, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru ak to doručovateľská spoločnosť požaduje.
  7. Reklamácia, záruka
  I. Záručná doba podľa zákona č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy  a plynie odo dňa prevzatia tovaru. 
  II. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný upozorniť predávajúceho telefonicky alebo emailom a zaslať reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho. Balík musí byť riadne zabalený a zabezpečený proti poškodeniu, musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, daňový doklad a záručný list ak bol dodaný, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo ako list. 
  Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od začiatku reklamačného konania.
  III. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu v prípade oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
  IV. V prípade, že budú splnené všetky podmienky pre uplatnenie reklamácie má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná má právo na vrátenie plnej sumy zaplatenej za tovar, ktorá však nezahrňuje poštovné a balné. Po dohode môže predávajúci reklamovaný tovar nahradiť novým tovarom v zodpovedajúcej hodnote alebo inej, pričom dôjde k vráteniu alebo doplateniu cenového rozdielu.
  V.Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom,  zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy), akýmikoľvek zásahmi do konštrukcie, celistvosti, mechanickým poškodením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy a nesprávnym použitím výrobku. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho8.
       
  8. Alternatívne riešenie sporov
  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na minezo@post.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
  4. Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).
  9. Ochrana osobných údajov
  • 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,  číslo telefónu a mailovú adresu.
  • 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO,DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
  • 3. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
  • 4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
  • 5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode.5. ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
  • 6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
  • 7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
   • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
  • 8. Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
  • 9. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
   • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
   • využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho marketingu.
  • 10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať
   • voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
   • a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúcedho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

  Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a úradu. 
  10. Záverečné ustanovenia
  I. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
  II.Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
  III. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Všeobecné podmienky doplňovať, prípadne zmeniť aj bez súhlasu užívateľa.
  IV. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
  V. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
  VI. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia na stránkach internetového obchodu.

  V Bratislave 06.12.2014

  Aktualizácia 01.02.2016
  https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif
   
  Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návštevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.